Ana Sayfa
Bayar'ın Doğu Seyahati İntibaları
 25 Kasım 1937 tarhli Ulus Gazetesi

Başbakanımızın seyahat intibaları

Ergani'de gelecek yıl bu mevsimde saf bakır akacaktır, Dersim'de çıplak kayalar içinde bedbaht bir hayat sürmekten başka nasib bulamıyacak olanlar orada bırakılmıyacaktır

Büyük şefin son seyahati her tarafta derin ve mesud akisler bırakmıştır. Refakatlerinde Başbakanımızla, Dahiliye ve Nafia Bakanları bulunan Atatürk, bu seyahatle, gerek şark ve cenup vilayetlerimizi, gerek, bilvesile, bütün memleketi alakalandıran bir çok esaslı meselelere temas etmişlerdir.

Evvelki günkü ''Ulus'' da Büyük Şefin neşrine müsaade buyurdukları intibaları nakletmiştik. Seyahat tetkikleri sırasında, hükümete taalluk eden meselelerin ehemiyetini ve bu hususta malumat almak isteyen halkımızın sabırsız alakasını düşünerek, sayın Başbakanımız Celal Bayar'ın müşahadelerini öğrenmeyi pek faydalı telakki ederek, kendilerinde ricada bulunduk. Birikmiş olan bir çok işleri arasında, bize, intibalarını nakledecek zamanı nezaketinde bulunan başbakanımıza teşekkür ederek, intibalarını ''Ulus'' karilerine sunuyoruz:

-Büyük Şefin refakatlerinde, 12 teşrinde Ankara'da başlıyan, ve 16 vilayetten geçerek 21 ikinci teşrinde Ankara'da sona eren seyahatimiz dokuz gün sürdü. Ankara - Sivas ve Sivas - Malatya iltisakı ile, evvela Diyarbakır'a gittik. Oradan dönüşte Elazığ'da, daha sonra Adana, Mersin, Afyon, Eskişehir'de durduk.


Gördüklerimizin bende bıraktığı intibaları aynen söylemeliyim.
...
...Elazığ'a uğramadan Diyarbakır istikametini tuttuk. Yolumuz üzerinde, dağlar arasına sıkışmış güzel bir göl var. Cenub yolunda Hazarbaba tepesi, bütün o havaliye yüksek bakışlarını teşmil ediyor. Gölcük denilen bu gölü, Atatürk'ün derin Türk tarihinden vermiş olduğu ilham ile, Hazar Gölü tesmiye ettik. Onun şark sahilinde trenimizi durdurduk ve indik. Kıyılarını zevk ile dolaştık. Burasını bütün bu bakır ve maden ocaklarında yaşayan, en yüksek fen adamından en son galeri adamına kadar herkes için istifadeli bir hale koymak kararını verdim. Kararımız, bu ihtiyacı duymakta olan Atatürk'e bir daha minnettar kılmıştır.

Hazar Gölü'nün şark sahilini yaz hayatı için, yalnız madencilerin değil, tarihte maden bekçiliği yapmış olan Diyarbakırlıların ve bütün civar halkın istifade edebilecekleri bir hale getireceğiz. Ergani bakır madenindeyiz. Atatürk yapılmış ve yapılacak olan tesisatı planlar üzerinde tetkik ettiler. Bizzat maden mahalline çıkarak cevher ihracı ameliyesini gördüler ve malumat aldılar. Ergani bakır madeninin muazzam proğram dahilinde işlerinin yürüdüğünü anlattık. Fabrika müdürü gelecek sene bu mevsimde bütün inşaat ve hazırlıkların bitirilerek bize saf bakır vereceğini temin etti...
Yazar: Lütfi ERGENE
Araştırma Kategorileri
Twitter - @bizmadenliyiz
Son Eklenen Fotoğraf
Ziyaretçi İstatistiği

Aktif  Online Ziyaretçi : 7

Toplam Ziyaretçi Sayısı : 3267178

İlk Yayın Tarihi :   06.12.2006