Ana Sayfa
Keban ve Ergani Madenleri Emini Sivas Beylerbeyi
 Keban ve Ergani Madenleri Emini Sivas Beylerbeyi, Eğil Beyi İle Aşiretlerin Madenlere İlişkin Bazı Sorunların Adaletle ÇözmeleriYazı:
Evasıt-ı (11-20) Zi-l-Ka'de 1196 (Ekim 182) Yılı, Padişah: 1. Abdülhamit dönemi, Sadrâzam: Yeğen Mehmed Paşadır. O yıl, Osmanlı Devleti İspanya ile 14 Eylül günü ticaret ve tarafsızlık antlaşmasını imza etti.

Kimden:
Padişah'tan-Hatt-ı Hümâyûn

Kime:
Sivas Beylerbeyisi'ne, Eğil Sancağı Beyi Süleyman Bey'e, Divân-ı Hümâyun Hâcegânı ve KEBAN ile ERGANİ MA'DENLERİ Emîni Yeğen Mehmet Paşa'ya HÜKÜMKİ,

Konu:
KEBAN ve ERGANİ Ma'denleri devletin önemli gelir kaynaklarından olduğu, ma'denler hazinesine toplanan paranın bir tanesinin bile boşyere harcanmaması, bu hususta toplanacak para varsa hemen toplanması, ma'den emini de borcunu ödemeli ma'denlere saldırmak isteyen aşiretlerle Sivas Beylerbeyi ve Eğil beyi ile birlikte bazı anlaşamamazlıkları hak ve adaletle çözmeye çalışılması istenmektedir.

BELGENİN ÇEVİRİSİ:

SİVAS BEYLERBEĞİ'si ve EĞİL Sancağı Beği SÜLEYMAN BEĞ zîde ulüvvubye Hâceğân-ı Dîvân-ı Hümâyûn'dan hâlâ KEBAN ve ERGANİ MA'DENLERİ Emîn YEĞEN MEHMED zîde mecduhuya (ululuğu artsın) HÜKÜM Kİ,

Ma'den-ı merkume Emîni mûmâ-ileyhin bu def'a Dersaadet'ime (İstanbul) irshal (yollama) ve Dîvân-ı Hümâyûnıma takdîm eylediği tahrirâtı (yazı) husûsında def'-i gaile-i Ekrâd-ı şekavet sıkıntı, gerginlik çıkarma alışkanlıkları) mu'tâd zımnında ma'den-i hümâyûnım kazâlarından Sen ki, miri mîrân (Beylerbeyi) mûmâ ileyhsin ma'iyyetinle me'mur kılınanlardan mîr-i mâmâ ileyhin dahi asâkir-i dâfiye (korucu askerler) ile me'muriyyetini hâvi kendüye hitâben sâdı olan emr-i âlî-şânım ol tarafa lede-l- vürûd (ulaşınca) mucibince terbih ve te'kîdi hâvi (uyarma) kâğıt tahrîr ve tesyhir (yazılıp yollanan olundukda mîr-i mûmâ ileyh cevabında: "Bizler sefere me'mur olduğumuz esnada ma'den-i hümâyûna câize (yol yiyeceği, azık) virmek âdetimiz değil ERGANİ MA'DENİ hazinesine olan deyn-i temessükümüz (borç senedi redd olunur ise azîmet ideriz (gideriz) "deyû a'zâr-ı vâhiye (anlasız özürler) îrâd ile (söylemekle) me'mûrin-i mezkûresinden imtinâ (çekinme) eylediğinden başka bu keyfiyyet-i sâire dahi sârî (bulaşıcı) idüği zâhir olmağla (meydana çıktı) bu makule kayd ve şurûtı olmaya a'zâr-ı vâhiye (asılsız, anlamsız özürler) ile me'murin-i merkumeden afvi mümkin olmadığı beyâniyle ERGANİ MA'DENİ hazinesinde mevcud temessüki mecubince bila-tevakkuf (geçiktirmeksizin) deynini edâ (borcu ödeme) ve binnefs (kendiliğinden) kendüsine henuz nefer-i süvari ve piyade ile ma'iyyetine ve revde şitâb (acele gitme) eğer bundan sonra dahi ol makule a'zâr-ı beyhude ile (boş boşuna özürler) Varidât-ı ma'de hümâyûn (ma'denin gelirleri) bir habbesine (bir tanesine) kesr ü noksan getürmek ve yahud me'murin-i merkumeden imtinâ' dâiyyesinde (çekme iddiasında) olmak ihtimali olur iseahz (yakalayıp) ve Sivas kal'asına kal'a-bend (apisetme, kapama) olması içün müceddeden (yeniden diğer bir kıt'a emr-i şerîfim ısdâriyyeti tahrîr ve istid'â eylediği cihetden divhan-ı hümâyûnımda mahfuz kuyûd (korunan kayıdlar) ahkâm (hükümler) tetebbu' (etraflıca inceleme) itdirildikde mîr-i mûmâ ileyh dahil-i havza (çevresi çitle çevrili yer) hükümeti olan mahallerde darb harbe (savaşabilecek) kadir kimesnelerden asâkir-i dâfiye (çevik güç) ile hareket ve maiyyetine varub bi-l-ittifak def-i tasallut-ı Ekrâda birlikde eşkiyaların saldırısını püskürtmek) dikkat eylemesi içün me'mur yetini hâvi işbu sene-i mübâreke evâil,i Receb'de ve ba'de isti'cali (acele etme) mutazammın evâsıt-ı Şevval'de başkabaşka iki kıt'a emr-i şerîfim virildiği divân-ı hümâyunımdan ba'de-l-ihrac (çıktıktan sonra keyfiyyet ve iktizâsına halâ Darb-hâne-i Âmiren Nazırı Mîr (Bey) Mehmet (Muhammet) dâme mecduhudan isti'lâm (yazı ile bilgi isteme) olındıkda husûs-ı mezbûr umûr-ı mehâmmü-l-lâzime-l-ihtimâmdan (bu işçok önemli) ma'den-i hümâyunıma aid paranın bir akçesine noksan gelmemek üzere ödenmesi bâbında fermân-ı âlî-şânım sadır olmışdır. Fî Evasıt-ı. Zâ. 1196.

Belge:
BOA - Cevdet Dahiliye, No 11512

Fermanların Orjinal Görüntüleri
Kaynak:
Karaca Ahmet Sultan Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği Araştırmaları

 
 
Araştırma Kategorileri
Twitter - @bizmadenliyiz
Son Eklenen Fotoğraf
Ziyaretçi İstatistiği

Aktif  Online Ziyaretçi : 27

Toplam Ziyaretçi Sayısı : 3265845

İlk Yayın Tarihi :   06.12.2006