Ana Sayfa
Elazığ-Mersin Hattı
 Ali Rıza Ceylan... Mal Müdürlerinden Maraşlı Ceylân-zâde Ahmet Nuri Efendi ile Hatice Hanım'ın oğludur. 1878 (1295 H.) Maraş'ta doğdu. Elbistan Rüştiyesi'nden orta, Halep İdadisi'nde lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1903'te Mülkiye'nin Yüksek Kısmı'ndan mezun oldu. 8 Eylül 1903'te tayin edildiği Halep Vilayeti, 14 haziran 1904'te nakledildiği Maraş Sancağı Maiyet Memurlukları'nda stajını bitirip kaymakamlığa terfi etti. 4 Haziran 1907'de Gevar, 5 Kasım 1908'de Gevaş, 4 Ekim 1909'da Erciş, 14 Haziran 1912'de 2. defa Gevaş, 29 Aralık 1912'de Şemdinan, 7 Eylül 1913'te 2. defa Erciş Kazaları Kaymakamlıklarına; 4 Mayıs 1915'te Van, 29 Ekim 1915'te Bitlis Vilayetleri Mektupçuluklarına atandı. Bitlis Mektupçusu iken I. Cihan Harbi içinde Çarlık Rusya Orduları'nın Bitlis'i işgali sırasında Ruslara esir düşerek Sibirya'ya sürüldü. 1917'de Komünist İhtilali'nin patlaması ve Komünist İdare'nin Brestlitovsk Antlaşması ile Harp'ten çekilmesi üzerine serbest bırakılıp İstanbul'a geldi. 8 Ağustos 1918'de Adalar (İstanbul) Kazası Kaymakamlığı'na atandı. Bu görevden 27 Şubat 1919'da Çeşme Kaymakamlığı'na nakledildi ise de buraya gitmeyerek Mudanya Kaymakamlığı'na getirildi. Mudanya Kaymakamı iken Milli Hükümet emrine girdi. Mutasarrıflığa terfi ettirilerek 13 Haziran 1920'de Erzincan, 23 Haziran 1921'de Artvin, 25 Nisan 1922'de Kars, 17 Nisan 1923'te Ardahan Sancakları Mutasarrıflıklarına atandı. Mart 1924'te Sancakların, dolayısıyla Ardahan Sancağı'nın kaldırılıp Vilayet haline getirilmesi üzerine Ardahan Valiliği'ne; Mayıs 1925'te Elaziz, Eylül 1926'da Diyarbekir, Aralık 1927'de Mersin, Temmuz 1930'da Tokat Valiliklerine nakledildi. Tokat Valisi iken 23 Ocak 1933'te kendi isteği ile emekliye ayrıldı. 1936 yılında, yeni kurulan, Etibank'ın Hükümet Murakıblığı'na; Türkiş Kömür, Ergani Bakır Madeni TAŞ İdare Meclisi Azalıklarına; Eylül 1941'de Etibank İdare Meclisi Üyeliği'ne getirildi. Bu görevde iken hastalandı. Tedavi edilmekte olduğu İstanbul Ortaköy Sağlık Yurdu'nda 9 Eylül 1948 Perşembe gecesi Hakkın rahmetine kavuştu. 28 yaşında evlenmişti; üç erkek, iki kız evlat babası bulunuyordu. Arapça, Fransızca, Rusça bildiği yazılıdır. "İdari Hatıralarım" adında ve tefrika halinde yayınlanmış bir eseri vardır... (Bkz.: Ali Çankaya, Mülkiye Tarihi, c.III, s.997)
Tevfik Sırrı Gür... Devrin tanınmış bilginlerinden ve Darülfünun Müderrislerinden, Maarif Meclisi Reislerinden Süleyman Sırrı Efendi ile Nesime Hanım'ın oğludur. 1892 (1308 R.)'de İstanbul'da doğdu. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'nde orta, İstanbul İdadisi'nde lise öğrenimini tamamladı. Ağustos 1911'de Mülkiye'den ''iyi'' derecede mezun oldu. 12 Ocak 1912'de İstanbul Vilayeti Maiyet Memurluğuna ve ek görev olarak da Kabataş Sultanisi Tarih Muallim Vekilliğine tayin edilerek devlet hizmetine girdi. 14 Haziran 1912'de Üsküdar Sancağı, 1 Kasım 1913'te Edirne Vilayeti Maiyet Memurluklarına; 23 Kasım 1913'te Şahin (Edirne), 8 Temmuz 1914'te Pınarlı nahiyeleri Müdürlüklerine nakledildi. Pınarlı Nahiye Müdürlüğünden Kaymakamlığa terfi etti. 25 Eylül 1914'te Babaeski Kaymakamlığına atandı. Burada iken askere alındı. Yedeksubay olarak I. Dünya Savaşı süresince çeşitli birliklerde bulundu. Mayıs 1920'de terhis edildi. 10 Temmuz 1920'de Hayrabolu Kaymakamlığına getirildi. Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgali üzerine Anadolu'ya geçerek Milli Hükümet emrine girdi. 2 Şubat 1921'de TBMM Hükümeti Dahiliye Vekaleti'nce 3. sınıf mülkiye Müfettişliğine; 24 Eylül 1921'de Keskin kaymakamlığına tayin edildi. Ehliyet ve başarısı göz önüne alınarak Keskin Kaymakamlığından mutasarrıflığa yükseltildi. 8 Kasım 1922'de Kırklareli Mutasarrıflığına getirildi. Bu görevde iken bir süre de Edirne Belediye Reisliği yaptı. 29 Mayıs 1928'de 2. sınıf Mülkiye Müfettişliğine; 1 Aralık 1931'de Mersin, 28 Şubat 1933'te Elaziz, 13 Temmuz 1937'de Muş, 11 Haziran 1943'te 2. defa Mersin, 1 Kasım 1947'de Kastamonu Valiliklerine yükseltildi. Kastamonu Valiliğinden 14 Haziran 1950'de emekliye sevk edildi. Kastamonu'daki geniş ve çok verimli imar çalışmalarından son derece memnun kalan Kastamonulular, vakitsiz yapılan bu emeklilik işini bir nevi protesto etmek amacıyla, o zamanki Belediye Reisini kendi isteği ile istifa ettirdiler ve Kastamonu Belediye Reisliğine Tevfik Sırrı Gür'ü getirdiler. Ekim 1952'de Belediye Reisliğinden istifa ederek ayrıldı. Türkiye'de ilk defa ''Beton briket'' atölyesini kurup işletmeye başladı. Sözü geçen işle uğraştığı sırada 28 Şubat 1959 Cumartesi günü ansızın geçirdiği bir kalp krizi sonunda Ankara'da Hakkın rahmetine kavuştu. Cebeci'deki Asri Mezarlığa defnedildi. 26 yaşında iken Mukaddes Hanım'la evlenmişti. Fransızca, Almanca bildiği yazılıdır. Tezyini resim yapmaya, bina projeleri çizmeye büyük merakı vardı. Elaziz, Muş, Mersin, Kastamonu Şehirlerinin fahri hemşehrilik payelerini haizdi... (Bkz.: Ali Çankaya, Mülkiye Tarihi, c.IV, s.1436)

İbrahim Şefik Bicioğlu... Edirne tacirlerinden Ali Efendi ile Şevkiye Hanım'ın oğludur. 1892 (1308 R.)'de Edirne'de doğdu. Edirne Askeri Rüştiyesi'nde orta, Merkez İdadi'sinde lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1912'de Mülkiye'den ''iyi'' derecede mezun oldu. Eylül 1912'de Edirne Vilayeti Maiyet Memurluğuna tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. Nisan 1914'te Edirne Bölgesi İskan Müfettişliğine nakledildi. Temmuz 1914'te askere alındı. I. Dünya Savaşı süresince yedeksubay olarak önce Filistin, sonra Kafkas Cephesi'nde çarpıştı. Kasım 1918'de terhis edildi. Aralık 1918'de tekrar eski görevi olan Edirne İskan Müfettişliğine getirildi. Eylül 1919'da Kırklareli, Aralık 1919'da Edirne Merkez Sancakları İskan ve Muhacirin Memurluklarına nakledildi. Mart 1920'de Kavaklı (Meriç) Kaymakamlığına; Edirne ve dolaylarının yunanlılar tarafından işgali üzerine de Samsun İskan Müdürlüğüne atandı. Ocak 1924'te Alpullu Şeker Fabrikası Muhasebe Müdürlüğüne geçti. Bu görevde üç yıla yakın kaldıktan sonra tekrar idare mesleğine döndü. Eylül 1927'de Lüleburgaz Kazası Kaymakamlığına; Nisan 1929'da 3., 1932'de 2., 1935'te 1. sınıf Mülkiye Müfettişliklerine tayin edildi. Mülkiye Müfettişi iken Valiliğe yükseltildi. Temmuz 1936'da Bingöl, Nisan 1939'da Elazığ, Aralık 1939'da Gaziantep Valiliklerine; Eylül 1940'da Dahiliye Vekaleti Müsteşar Muavinliğine; Aralık 1941'de Afyon, Nisan 1946'da Bilecik, Temmuz 1947'de Mersin Valiliklerine atandı. Mersin Valisi iken Temmuz 1949'da emekliye ayrıldı. Emekli olarak oturmakta olduğu İstanbul'da 7 Mart 1968 Perşembe günü Hakkın rahmetine kavuştu. 37 yaşında iken evlenmişti; üç erkek evlat babası bulunuyordu. Fransızca bildiği yazılıdır. Eski Muharibler Derneği Üyesi idi. Kiğı Kazası ''Fahri Hemşehriliği'' payesini haizdi. I. Dünya Savaşı'ndaki yararlıklarından dolayı ''Harp Liyakat Madalyası'' ile taltif kılınmıştı. (Bkz.: Ali Çankaya, Mülkiye Tarihi, c.IV, s.1510)

Krom... Guleman ile Maden istasyonu arasındaki mesafe arasında kamyonlar ile krom nakledilmekte idi. Fakat zaman, mevsim ve diğer mecburi sebepler yüzünden kromu vagonlara sevk etmek ihracatı daraltacaktı. Bunu göz önünde bulunduran krom şirketi ve onun bağlı bulunduğu Etibank bir hava hattının yapılmasını faydalı ve zarurî gördü ve tesisata da başladı. Guleman hava hattı 4 Temmuz 1937'de işlemeye açıldı. 18 kilometrelik olan bu hat, ilk günlerde tecrübe edildi. Ve noksanları tamamlandı. Günde 400 ton kromu, Maden istasyonuna nakledecek olan bu hat Cumhuriyetin 14 üncü yıldönümünde Tunceli vali ve kumandam dördüncü umumî müfettiş Korgeneral Abdullah Alpdoğan tarafından kuşat resmi yapıldı... Son beş yıl içindeki krom istihsalâtımızı şu suretle tespit eylemek kabildir: 1932 yılında 55.216 ton, 1933 yılında 75.369 ton, 1934 yılında 119.844 ton, 1935 yılında 150.472 ton, 1936 yılında 163.879 ton... 1936 yılında en çok krom ihraç ettiğimiz memleketler sırasıyla şunlardır: Almanya: 64.472 ton. / İsveç: 34.587 ton. / Fransa: 16.936 ton. / Amerika: 13.919 ton. / Hollanda: 9.984 ton. / Norveç: 4.875 ton... 1937 senesi içinde (46) bin ton istihsal olunmuştur. Bu sene evvelki elde mevcut bir stok ile (48.173) ton krom satışı yapılmıştır. Bu işler için (107.758) işçi karşılığı ödenmiştir. Krom nakliyatından dolayı devlet demiryollarına bu sene içinde (338.306) lira ödenmiştir. Geçen yıl bizden en çok Amerika, Almanya, Avusturya ve İtalya krom almıştır. Günden güne artan dünya krom sarfiyatında Türkiye mümtaz bir mevki sahibidir. Krom şirketi yeni teessüs etmiş olmasına rağmen elde ettiği netice şayanı dikkattir. 1937 senesinin (190.000) ton miktarında bulunan memleket krom ihracatının mühim bir kısmını vermiştir. 1938 krom ihracatının daha yüksek olacağını tahmin etmek bir kehanet işi değildir. Krom şirketinin 1 Kânunusani 938 tarihine kadar Mersin'de ve Guleman'da elinde mevcut krom stoku (106) bin liraya yakın bir kıymet arz etmekte idi... (Bkz.: Elazığ Halkevi Altan Dergisi, sayı: 48, sayfa:42-43)Not: Bu yazı ilk defa 23.09.2009 tarihinde sn. Lütfi ERGENE tarafından yayına alınmıştır.
Araştırma Kategorileri
Twitter - @bizmadenliyiz
Son Eklenen Fotoğraf
Ziyaretçi İstatistiği

Aktif  Online Ziyaretçi : 44

Toplam Ziyaretçi Sayısı : 3263354

İlk Yayın Tarihi :   06.12.2006