Kapısının üzerindeki mermer levhada şu satırlar mahkûkdur: ”Şehen-şâh bî-müdânî veliyy-i ni’metimiz Sultan Abdülhamid-i Sani Efendimiz hazretlerinin...